Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.szkoleniacbt.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez firmę Piotr Chełchowski Trzymsie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie sklepu.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – („RODO”),  uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Piotr Chełchowski Trzymsie z siedzibą w Warszawie, Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, REGON: 145868890, NIP: 7582331909 zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył koordynatora systemu zarządzania informacji bezpieczeństwem, pełniącego rolę inspektora danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail sonia@trzymsie.pl. Z Inspektorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności obejmujących imię, nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, identyfikatora stosowanego w komunikatorze internetowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – także adresu siedziby oraz numeru NIP, stanowią:
  a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
  b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie księgowości i rachunkowości, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń, polepszenia standardów obsługi;
  d. art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na udostępnianie i dostarczanie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat świadczonych przez Administratora usług – jedynie w przypadku wyrażenia takiej zgody.
 4. Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, obejmujących informacje dotyczące zdrowia (w szczególności kondycji psychicznej), przekonań, poglądów oraz innych rodzajów danych, udostępnionych w związku z korzystaniem z usług psychologicznych, stanowi art. 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych w celu świadczenia usług psychologicznych. Ponadto, podstawę przetwarzania tych danych mogą stanowić:
  a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
  b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń.
 5. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i faktur. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych Administratora, dane osobowe przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora (w szczególności psychologów realizujących usługi oferowane przez Administratora) oraz takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały profilowaniu. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
  a. prawo dostępu do swoich danych, prawo do przenoszenia danych, 
  b. prawo żądania ich sprostowania / poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych,
  c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody,
  e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana, że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Firma Piotr Chełchowski Trzymsie realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Firma Piotr Chełchowski Trzymsie zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Firma Piotr Chełchowski Trzymsie może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji usługi lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

III. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z następujących plików cookies, w tym plików cookies podmiotów trzecich:

Niezbędne
NazwaOpisCzas działania
CookieConsentPrzechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.1 rok
cookies.js
Określa, czy odwiedzający zaakceptował pole zgody na pliki cookie. Gwarantuje to, że pole zgody na pliki cookie nie zostanie ponownie wyświetlone po ponownym wejściu.Sesja
itsec-hb-login-GUID#
Ustawiony przez wtyczkę WP Security, aby zmienić adres URL logowania do backendu w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.1 dzień
PHPSESSIDZachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron.Sesja
rc::a
Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.Trwały
rc::c
Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów.Sesja
wc_cart_hash_#
Służy do przechowywania produktów w koszyku.Trwały
wc_fragments_#
Przechowuje dane logowania użytkowników, dzięki czemu nie muszą się logować, gdy przeglądarka jest zamknięta.Sesja
wordpress_test_cookieSłuży do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.Sesja

Statystyka
NazwaOpisCzas działania
_gaRejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.2 lata
_gatUżywany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań.1 dzień
_gidRejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.1 dzień
_hjAbsoluteSessionInProgressTen plik cookie służy do zliczania, ile razy witryna została odwiedzona przez różnych odwiedzających – odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, dzięki czemu odwiedzający nie zostanie dwukrotnie zarejestrowany.1 dzień
_hjFirstSeenTen plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy też jest nowym użytkownikiem witryny.1 dzień
_hjidUstawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych.Trwały
_hjidUstawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych.1 dzień
_hjIncludedInPageviewSampleSłuży do wykrywania, czy nawigacja użytkownika i interakcje są uwzględnione w analizie danych witryny.1 dzień
mailchimp_landing_siteSłuży do rejestrowania sposobu, w jaki użytkownik wszedł na stronę internetową – tę funkcję zapewnia Mailchimp.27 dni
vuidGromadzi dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, np. które strony zostały przeczytane.2 lata

Marketing
NazwaOpisCzas działania
_fbpNiezbędny do działania funkcji chatu tawk na stronie.Sesja
ads/ga-audiencesWykorzystywany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie zostaną klientami, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach.Sesja
trUżywany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.Sesja
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  b. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  c. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. Czas nadejścia zapytania.
  b. Czas wysłania odpowiedzi.
  c. Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
  d. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
  f. Informacje o przeglądarce użytkownika.
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.