Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych na stronie www.szkoleniacbt.pl

I Definicje

Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 1. Organizator – firma Piotr Chełchowski Trzymsie z siedzibą w Warszawie, Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, REGON: 145868890, NIP: 7582331909.
 2. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora szkolenie, które odbywa się online, czyli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Uczestnik – osoba, która zakupiła uczestnictwo w Szkoleniu.

II Składanie zamówienia i płatność za Szkolenie

 1. Wybrane Szkolenie można zakupić, dodając je do koszyka na jego podstronie, a następnie składając zamówienie na stronie szkoleniacbt.pl.
 2. Złożenie zamówienia na szkoleniacbt.pl  jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnik warunków udziału w Szkoleniu, które wynikają z zamówienia i niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Uczestnika danych, które pozwolą Organizatorowi na weryfikację Uczestnika. 
 4. Przyjęcie zamówienia jest wysyłane Uczestnikowi przez Organizatora po jego złożeniu.
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest opłacenie zamówienia, aby doszło do jego realizacji. 
 6. Płatności za Szkolenie można dokonywać online.
 7. Po otrzymaniu płatności za Szkolenie Organizator wysyła potwierdzenie realizacji zamówienia, link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się Szkolenie oraz link do grupy na Facebooku.
 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 48 godzin zostaje ono anulowane.
 9. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu na stronie szkoleniacbt.pl informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Uczestnika ofert zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w sklepie.
 10. Uczestnik, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 11. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia przez Uczestnika.
 12. W przypadku jeśli Uczestnik pragnie otrzymać fakturę VAT za Szkolenie, należy w tym celu skontaktować się z Organizatorem drogą mailową.
 13. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od zakupu, ale przed odbyciem się Szkolenia, bez podania przyczyny. W tym celu Uczestnik musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy Organizatora, a pełna opłata za Szkolenie zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

III Rezygnacja

 1. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpieniu od Umowy) może zostać przesłane drogą mailową na piotr@trzymsie.pl w czasie 14 dni od dnia zakupu i nie skutkuje żadnymi obciążeniami finansowymi.
 2. Jeżeli do złożenia zamówienia dochodzi na tyle późno, że rozpoczęcie Szkolenia nastąpi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, dokonanie zakupu przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Jednocześnie oświadcza on, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi. 
 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.
 4. W przypadku niedoręczenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie wskazanym w ust. 2 jak też w przypadku nieprzybycia lub nieuczestniczenia w Szkoleniu bez wcześniejszego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 5. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienia od Umowy) zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Wzór wersji oświadczenia dla Uczestników szkoleniacbt.pl poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres: piotr@trzymsie.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Piotr Chełchowski Trzymsie
Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa
email: piotr@trzymsie.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

IV Warunki udziału w Szkoleniu online

 1. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu online Organizatora należy w terminie szkolenia dołączyć do spotkania na wskazanej przez Organizatora aplikacji, korzystając z linku dostępu wygenerowanego oraz przesłanego w wiadomości e-mail do Uczestnika przez Organizatora.
 2. W celu przeprowadzenia Szkolenia Organizator może korzystać z zewnętrznych aplikacji. W takiej sytuacji warunkiem udziału w Szkoleniu może być założenie indywidualnego konta użytkownika oraz akceptacja regulaminu świadczenia usług obowiązującego w aplikacji wskazanej przez Organizatora.
 3. Warunki techniczne Szkolenia organizowanego za pośrednictwem online:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu;
  2. łącze internetowe o prędkości pobierania/przesyłania minimum 400-500 kb/s / 400-500 kb/s, co umożliwi udział w konferencji online wideo;
  3. jakakolwiek aktualna przeglądarka internetowa;
  4. indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail (które może być wymagane do rejestracji i zalogowania się w aplikacji).
 4. Uczestnik Szkolenia organizowanego online nie ma prawa do utrwalania przebiegu szkolenia lub jego treści w żaden sposób. Uczestnik nie ma również prawa do wprowadzania do obrotu treści Szkolenia. Nie może on również w żaden sposób udostępniać Szkolenia osobom trzecim.
 5. Niespełnienie warunków technicznych wymaganych do uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika lub brak obecności Uczestnika na Szkoleniu nie upoważnia do otrzymania zwrotu opłaty za Szkolenie.

V Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: piotr@trzymsie.pl
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacji wskazane jest złożenie reklamacji w ciągu 14 od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a. oznaczenie Uczestnika, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

b. dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikowi wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

VI Informacje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik Szkolenia, który podczas szkolenia miał włączoną kamerkę internetową (co jest potwierdzeniem czynnego udziału w Szkoleniu), otrzymuje po jego odbyciu imienny certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu. Jest on przesyłany drogą mailową przez Organizatora. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany szkolącego w uzasadnionych przypadkach.
 3. W sytuacji kiedy przeprowadzenie Szkolenia w ustalonym zakresie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, szczególnie w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub przesunięcia go na termin późniejszy.
 4. Jeśli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia albo gdy termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Uczestnika, kwota przelana przez Uczestnika na konto Organizatora zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 7 dni od planowanej pierwotnej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 5. Organizator oświadcza, że materiały, które są udostępniane w trakcie Szkolenia i po jego zakończeniu, objęte są ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w ramach dopuszczonego użytku osobistego. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie oraz inne formy korzystania z tych materiałów, które wykraczają poza granice prawnie dozwolone,  są zabronione.
 6. Uczestnicy szkolenia nie mają prawa do przekazywania innym podmiotom materiałów, które zostały w ramach szkolenia udostępnione przez Organizatora (zarówno w wersji w wersji pisemnej, elektronicznej jak i jakiejkolwiek innej) w celach prywatnych czy zarobkowych, szczególnie celem zapoznania się przez innych z przebiegiem Szkolenia.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie szkoleniacbt.pl i stanowi integralną część zawieranych za jej pośrednictwem Umów.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Uczestnika wynikające z tej wersji Regulaminu, który obowiązywał w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie szkoleniacbt.pl.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać m.in. z następujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży prosimy o kontakt.